Pradžia
en

Turto, įsigyto ar sukurto iš ES fondų lėšų, įkeitimas

Sritis (rubrika): Naudingi patarimai

Tema: Turto, įsigyto ar sukurto iš ES fondų lėšų, įkeitimas

Parengė: Projektų rengimo ekspertė Simona Astrauskaitė

Kaip tik šiuo metu rengiant paraiškas gamybinės įrangos įsigijimo finansavimui gauti pagal priemones „Pramonės skaitmeninimas LT“ ar „Eco-inovacijos LT+“, pareiškėjams reikėtų atkreipti dėmesį, kad norint gauti kredito įstaigos paskolą nuosavo įnašo finansavimo šaltinių pagrindimui, gali tekti įkeisti turtą, įsigytą ar sukurtą iš ES fondų lėšų (toliau – Turtas). Turto įkeitimo poreikis gali būti aktualus ne tik pareiškėjams, bet ir projektų, finansuojamų ES lėšomis, vykdytojams – tiek įgyvendinantiems projektus, tiek siekiantiems užtikrinti projekto tęstinumą po projekto įgyvendinimo. Pareiškėjams ir projektų vykdytojams gali kilti poreikis įkeisti Turtą, siekiant gauti paskolą iš kredito įstaigos toliau nurodytais tikslais:

 • Paskola skirta įgyvendinamo projekto išlaidoms finansuoti (refinansavimui).
 • Paskola skirta finansuoti (refinansuoti) kito projekto, kuris taip pat finansuojamas iš ES fondų, išlaidas.
 • Paskola skirta projekto vykdytojo veiklos, kuriai buvo skirtas finansavimas, tęstinumui ir (ar) plėtrai, ir (arba) tolesnei veiklos plėtrai užbaigus projektą.
 • Paskola skirta projekto vykdytojo veiklos, nesusijusios su projektu, tęstinumui užtikrinti, jei galima įsitikinti, kad įkeitus Turtą, toks tęstinumas bus užtikrintas, o neįkeitus minėtojo Turto kiltų projekto vykdytojo veiklos nutraukimo grėsmė.

Visais nurodytais aukščiau atvejais iš Įgyvendinančios institucijos turi būti gautas raštiškas sutikimas įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti daiktines teises į Turtą (toliau – Sutikimas). Sutikimo išdavimo tvarką apibrėžia REKOMENDACIJOS DĖL SUTIKIMO ĮKEISTI AR KITAIP SUVARŽYTI TURTĄ, ĮSIGYTĄ AR SUKURTĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ. Pažymėtina, kad nurodytos rekomendacijos taikomos, siekiant įkeisti Turtą tik kredito įstaigoms. Vadinasi, pareiškėjai/projekto vykdytojai negali įsipareigoti įkeisti Turto kitoms nei kredito įstaigoms (pvz., faktoringo įmonėms).

Toliau pateikiame pagrindinius aspektus, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, siekiant įkeisti minėtąjį Turtą.

1. Jeigu pareiškėjas ar projekto vykdytojas nusprendžia kreiptis į kredito įstaigą dėl paskolos gavimo, kredito įstaiga paprašys paskolos užtikrinimo priemonių. Pvz., įmonės atsargų, esamų/būsimų lėšų, įsipareigojimo įkeisti ilgalaikį turtą. Esant nepakankamoms užtikrinimo priemonėms, pareiškėjui reikės įsipareigoti įkeisti už ES fondų lėšas planuojamą įsigyti ar sukurti turtą (arba jau įsigytą/sukurtą). Toks atvejis galimas, jeigu, pvz., įmonės ilgalaikio turto likutinė vertė yra nepakankama ir/arba turimas turtas jau yra įkeistas kitoms kredito įstaigoms.

2. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nusprendęs įkeisti Turtą kredito įstaigai, teikdamas Įgyvendinančiajai institucijai kredito įstaigos sprendimą dėl paskolos suteikimo kaip nuosavo įnašo finansavimo šaltinių pagrindimą, taip pat turi pateikti:

 • Prašymą dėl sutikimo įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti daiktines teises į turtą, įsigytą ar sukurtą iš ES fondų lėšų (toliau – Prašymas).
 • Pareiškėjo ar projekto vykdytojo vadovo įsakymą dėl Turto įkeitimo.
 • Kitų trečiųjų asmenų sutikimą dėl Turto įkeitimo ar kitų daiktinių teisių į jį suvaržymo kitu būdu. Atvejai, kada gali būti nustatyti draudimai ar apribojimai įkeisti Turtą ar kitaip suvaržyti daiktines teises į jį be kitų institucijų ir (ar) asmenų sutikimo:
  • kai tokie apribojimai arba draudimai yra numatyti teisės aktuose;
  • kai tokie apribojimai ir draudimai yra numatyti sutartiniuose ar kituose pareiškėjo ar projekto vykdytojo dokumentuose.
 • Pareiškėjo ar projekto vykdytojo nuosavybės ar patikėjimo teise turimo kito ilgalaikio turto sąrašą su nurodyta informacija apie turto likutinę vertę ir turto įkeitimo būseną (įkeistas/neįkeistas).
 • Paskutinių dvejų finansinių metų patvirtintas finansines atskaitomybes.
 • Tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą ne anksčiau nei likus 3 mėnesiams iki Prašymo pateikimo, jei Prašymas pateikiamas praėjus 6 mėnesiams po paskutinių finansinių metų pabaigos.
 • Kitus papildomus dokumentus, kurių paprašo Įgyvendinančioji institucija.

3. Įgyvendinančioji institucija turėtų priimti sprendimą išduoti arba neišduoti Sutikimo per 15 darbo dienų nuo visų duomenų ir dokumentų pateikimo dienos.

4. Įgyvendinančioji institucija gali neišduoti Sutikimo dėl šių pagrindinių priežasčių:

 • Jeigu yra ketinamas įkeisti Turtas, kurio įkeitimas ar kitoks daiktinių teisių suvaržymas yra draudžiamas pagal teisės aktus. Pvz., nekilnojamųjų daiktų, kurie negali būti pateikti parduoti viešose varžytinėse; kilnojamųjų daiktų, į kuriuos negali būti nukreiptas išieškojimas; turto, priklausančio valstybei išimtine nuosavybės teise; valstybinių aukštųjų mokyklų valdomo nekilnojamojo turto, įgyto už ES paramą, valstybės biudžeto ir/ar valstybės fondų lėšų; kt.
 • Jeigu pareiškėjas ar projekto vykdytojas turi kito ilgalaikio turto, kuris gali būti įkeistas kredito įstaigai, ir nepateikia svarių argumentų, kodėl tas turtas negali būti įkeistas (pvz., kito turto nepakanka pareiškėjo ar projekto vykdytojo įsipareigojimams užtikrinti; kitas turtas yra netinkamas arba nepriimtinas kredito įstaigai; kitas turtas yra priklausinys ketinamam įkeisti Turtui, todėl jie turi būti įkeičiami kartu).
 • Įkeičiamo Turto vertė viršija pareiškėjo ar projekto vykdytojo įnašą į tinkamas finansuoti Projekto išlaidas. Pažymėtina, kad įprastai Įgyvendinančioji išduoda Sutikimą įkeisti tik minimaliai būtiną Turto dalį, kuri nėra finansuojama ES lėšomis (jeigu yra įmanoma išskirti Turtą į atskiras dalis ir/arba įkeisti tik Turto dalį).
 • Jei pareiškėjas ar projekto vykdytojas nepateikia dokumentų ir/ar duomenų arba pateikia juos ne laiku ar neišsamius ir neištaiso trūkumų per Įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.
 • Esant toliau nurodytoms neigiamoms aplinkybėms: esminė pareiškėjui ar projekto vykdytojui priklausančio turto dalis yra areštuota ar iš jo pradėtas išieškojimas; Įgyvendinančiosios institucijos žiniomis yra pateikti pareiškimai dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo ar neteisminių procedūrų pareiškėjui.

Pabaigai norėtume pažymėti, kad pareiškėjas ar projekto vykdytojas, ketindamas įsipareigoti įkeisti Turtą kredito įstaigai ir gauti Sutikimą iš Įgyvendinančios institucijos, turėtų pirmiausiai labai gerai įsivertinti, ar nėra kitų užtikrinimo priemonių ar galimybių įkeisti kitą turimą pareiškėjo turtą. Dažnu atveju Įgyvendinančioji institucija leidžia įkeisti tik tą turto dalį, kurio vertė yra lygi pareiškėjo ar projekto vykdytojo nuosavam įnašui (nors Turtas ir yra nedalomas), o tuo tarpu kredito įstaiga gali nesutikti su tokiu Įgyvendinančios įstaigos sprendimu, kadangi toks Turtas yra nedalomas ir esant poreikiui, nebus galimybės kaip faktiškai jį suvaržyti.

 

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: