Pradžia
en

Nuotolinių mokymų organizavimas įprastai ir karantino metu

Sritis (rubrika): Projekto įgyvendinimo aktualijos

Tema: Nuotolinių mokymų organizavimas įprastai ir karantino metu

Parengė: projektų administravimo ekspertas Rytis Ašmiaga

2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) yra numatytos galimybės mokymus vykdyti nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu.

Karantino metu, kuomet yra ribojamos kai kurių įmonių vykdomos veiklos, asmenų judėjimas ir bendravimas, keičiasi reikalavimai ir vykdomiems mokymams, prisiderinant prie esamos situacijos.

KAS YRA NUOTOLINIS MOKYMASIS?

Tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas (-is), kai mokomus asmenis ir mokytoją skiria atstumas ir (ar) laikas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (Aprašo 4.13 papunktis).

REIKALAVIMAI NUOTOLINIAM MOKYMUISI ĮPRASTAI

Įprastai nuotoliniam mokymuisi, vadovaujantis Aprašo 41 punktu, taikomi šie reikalavimai:

  • Nuotolinio mokymosi išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 % projektui skirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (nustatomų atliekant tinkamumo finansuoti vertinimą arba keičiant projekto sutartį).
  • Kurso pabaigoje turi būti laikomas žinių patikrinimo testas.
  • Kiekvienam mokomam asmeniui privalo būti sukurtas atskiras prisijungimo slaptažodis. Sistema turi fiksuoti kompiuterio interneto protokolo (IP) adresą, atsiskaitymui privalo būti užtikrintas nuotolinio mokymosi archyvo (įskaitant mokomo asmens mokymosi laiką, kiekvieno vartotojo prisijungimo laiką, kuris vieno prisijungimo metu negali būti trumpesnis kaip 30 min., ir pažangumo informaciją) prieinamumas. Jei vartotojas tapo neaktyvus, mokymosi sesija turi būti nutraukiama ne vėliau kaip po 15 min.
  • Įdiegus nuotolinio mokymosi sistemą, projekto vykdytojas turi Įgyvendinančiąjai institucijai suteikti prisijungimo kodus.

REIKALAVIMAI NUOTOLINIAM MOKYMUISI KARANTINO METU

Svarbu, kad, perkant mokymų paslaugą, išlaidos būtų deklaruojamos proporcingai pagal mokymų trukmę. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad, mokantis nuotoliniu būdu, tokių mokymų pirkimo sutartyje turi būti numatyta galimybė mokymus teikti nuotoliniu būdu. Jei tokia galimybė pirkimo sutartyje nėra numatyta, reikia atlikti pirkimo sutarties keitimą arba pasirašyti priedą prie pirkimo sutarties. Jeigu pirkimo sutartyje buvo numatytas dalyvių maitinimas, salės nuoma ir pan., nuotolinio mokymo įkainis turi būti proporcingai sumažinamas paslaugų, kurios nebus teikiamos nuotolinio mokymo metu, įkainio dalimi.

Teikiant mokymų grafiką Įgyvendinančiąjai institucijai, būtina iš anksto informuoti apie planuojamus vykdyti nuotolinius mokymus. Įgyvendinančiąjai institucijai būtina pateikti (nurodyti mokymų grafike arba išsiųsti atskiru pranešimu) nuotolinių mokymų nuorodą ir prisijungimo duomenis (vartotojo vardą, slaptažodį ir pan.), kad, esant reikalui, būtų galima prisijungti. Jeigu nėra galimybės pateikti prisijungimo duomenų prie nuotolinių mokymų, būtina paaiškinti, kokiu būdu vyks nuotoliniai mokymai (Zoom, Skype ar pan.).

Deklaruojant nuotolinių mokymų, vykusių karantino metu, išlaidas, vietoje mokymo dalyvių sąrašų su parašais, reikės pateikti vieną iš šių dokumentų:

  • Momentinę ekrano kopiją (print screen), kurioje matosi prisijungimo pradžios ir pabaigos laikas (arba bendra trukmė), prisijungę dalyviai, jeigu paslauga teikiama per kompiuterinę programinę įrangą.
  • Dalyvio, dalyvavusio mokymuose, patvirtinimą el. paštu, trumpąja žinute ar pan. Patvirtinime turi būti nurodyta: dalyvio vardas, pavardė, mokymų data, pradžios ir pabaigos laikas bei mokymų pavadinimas.
  • Kitas priemones, kuriomis projekto vykdytojas gali patikimai įrodyti veiklų vykdymo faktą (iš anksto suderinus su projekto įgyvendinimo priežiūrą atliekančia agentūra).

NENUOTOLINIAI MOKYMAI KARANTINO METU

Karantino metu išimtiniais atvejais galima vykdyti ir nenuotolinius mokymus, pavyzdžiui, individualius mokymus (lektorius ir dalyvis), grupinius mokymus (lektorius pasijungęs nuotoliniu būdu, dalyviai iš vienos įmonės mokosi vienoje patalpoje ir pan.).

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.2–3.5 papunkčiuose įtvirtinti tam tikrų veiklų ribojimai karantino metu. Kiekvienu atveju projekto vykdytojas (atsižvelgdamas į savo organizacijos pobūdį, veiklų svarbą ir kitas reikšmingas aplinkybes) turi įvertinti, ar vykdomi mokymai / veiklos neprieštarauja Nutarime įtvirtintoms nuostatoms. Išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis tik tais atvejais, jeigu jų patyrimas neprieštaravo Nutarimo nuostatoms, mokymai / veiklos buvo būtini ir negalėjo būti vykdomi nuotoliniu būdu.

Įtraukus tokio pobūdžio mokymus / veiklas į planuojamų renginių grafiką, būtina informuoti Įgyvendinančiąją instituciją bei pateikti dokumentus / informaciją dėl planuojamų vykdyti mokymų / veiklų atitikimo Nutarimui.

Taigi, jei karantino metu nusprendėte tęsti anksčiau suplanuotus mokymus, rekomenduojame saugoti savo ir aplinkinių sveikatą ir, esant galimybei, mokymus vykdyti nuotoliniu būdu. Tačiau, jei dėl tam tikrų priežasčių mokymų nuotoliniu būdu vykdyti negalite, o jie jums yra būtini, įvertinkite ar galėsite pagrįsti jų būtinumą. Abiem atvejais nepamirškite apie tai iš anksto informuoti Įgyvendinančiąją instituciją.

Su šia tema susiję kiti mūsų parengti ekspertiniai komentarai:

 

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: