Pradžia
en

Naudingi patarimai: tinkamos finansuoti statybos, rekonstravimo ir remonto išlaidos

Sritis (rubrika): Naudingi patarimai

Tema: Tinkamos finansuoti statybos, rekonstravimo ir remonto išlaidos

Parengė: Projektų rengimo ekspertė Simona Astrauskaitė

Siekiant gauti ES finansavimą projektams, kurie apima statybos, rekonstravimo ar remonto veiklas ir su jomis susijusias projektavimo ir kitas inžinerines paslaugas, potencialus pareiškėjas turi įvertinti, kurios minėtųjų veiklų išlaidos yra tinkamos finansuoti bei teisingai jas apskaičiuoti. Atliekant įvertinimą ir apskaičiavimą, turėtų būti atsižvelgiama į priemonės, pagal kurią aplikuojama, atitinkamus reikalavimus ir į bendrąsias rekomendacijas dėl projekto išlaidų atitikties ES struktūrinių fondų reikalavimams bei kitus teisės aktus. Iš esmės, minėtųjų veiklų tinkamumas finansuoti ir apskaičiavimas priklauso nuo projektų finansavimo atrankos būdo, veiklų pradžios ir reglamentuoto veiklų būtinumo projekto įgyvendinimui. Toliau pateikiame susistemintus pagrindinius aspektus, kaip teisingai įvertinti ir apskaičiuoti tinkamas finansuoti šių veiklų išlaidas (žr. čia).                   

Peiškėjas turėtų iš anksto įsivertinti aukščiau nurodytų veiklų terminus, kadangi dažnai su paraiška pareiškėjas jau turi pateikti parengtą statinio projektą, techninės ekspertizės aktą ir statybos leidimą arba minėtieji dokumentai turi būti pateikti iki projekto finansavimo sutarties pasirašymo. Taip pat, rengiant statinio projektą, rekomenduojame į jo apimtis įsitraukti tik tuos darbus, kurie bus atliekami projekto ribose, kadangi kitu atveju, gali kilti rizika dėl projekto užbaigimo laiku ir/ar dėl dvigubo finansavimo:

  • Projekto užbaigimo rizika. Formaliai projektas bus laikomas užbaigtu, kai bus gautas statybos užbaigimo aktas. Statybos užbaigimo aktas bus gautas tik tada, kai bus atlikti visi techniniame projekto numatyti darbai. Tuo atveju, jeigu techniniame projekte bus numatyti ir kiti darbai (neįeinantys į projekto apimtį), pareiškėjas turės užtikrinti, kad jie bus baigti ne vėliau nei numatyta projekto įgyvendinimo pabaigos data. Vis dėlto, jeigu planuojama darbus, kurie neįeina į projekto apimtį, atlikti vėliau negu numatoma projekto pabaiga, rekomenduojame statinio projektą išskirti į etapus. Tokiu atveju, pareiškėjas galės gauti statybos užbaigimo aktą įgyvendinęs tik vieną iš etapų ir baigti projektą laiku.
  • Dvigubo finansavimo rizika. Jeigu numatoma finansuoti statinio projekte numatytus sprendinius pagal daugiau nei vieną finansavimo priemonę, rekomenduojame aiškiai atskirti šiuos sprendinius ir jų išlaidas sąmatose. Taip pat rekomenduojame vykdant rangos darbų pirkimą tiekėjų paprašyti pateikti rangos darbų kainas ir vėliau parengti darbų priėmimo-perdavimo aktus kiekvienam iš projektų atskirai pagal parengtas atskiras darbų sąmatas. Tokiu būdu bus minimizuota dvigubo finansavimo rizika.

Pabaigai norėtume pažymėti, kad siekiant gauti finansavimą statybos, rekonstravimo ar remonto veiklų ir su jomis susijusių projektavimo ir kitų inžinerinių paslaugų įgyvendinimui, pareiškėjui reikėtų atkreipti dėmesį į paraiškų finansavimo atrankos būdą, taip pat aiškiai įsivertinti, kurių veiklų atlikimas yra privalomas įgyvendinant projektą ir griežtai apsibrėžti šių veiklų atlikimo terminus.

 

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: