Pradžia
en

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kriterijai

Sritis (rubrika): Su ES finansavimu susijusios sąvokos

Tema: MTEP kriterijai

Parengė: projektų rengimo ekspertas Saulius Dekaminavičius

Rengiant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) verslo planą bei paraišką, skirtą ES struktūrinių fondų finansavimui gauti, vienas didžiausių iššūkių yra pagrįsti, kad produkto sukūrimui (konkrečių savybių užtikrinimui) reikalingas MTEP veiklų vykdymas. Frascati vadovas (Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development) nustato 5 pagrindinius kriterijus, kuriuos turi atitikti veikla tam, kad ji būtų pripažinta MTEP veikla – tai yra naujumas, kūrybiškumas, neapibrėžtumas, sistemiškumas ir atkartojamumas. Toliau apžvelgsime kiekvieną iš šių kriterijų atskirai, kartu susiedami su atskiromis MTEP projekto verslo plano dalimis, kuriose turi būti atskleistas projekto atitikimas kiekvienam iš kriterijų.

NAUJUMAS

Siekiamas MTEP projektų tikslas yra naujos žinios. Naujumas reiškia, kad projekto metu gauti sprendiniai (žinios) yra nauji verslui ir iki tol dar nenaudoti atitinkamame ūkio sektoriuje. Tai reiškia, kad veiklos metu turi būti sprendžiamos mokslinės/technologinės problemos, kurioms spręsti žinios nėra viešai prieinamos ir dar netaikytos atitinkamame pramonės ar paslaugų sektoriuje, t.y. asmeniui, gerai susipažinusiam su prieinamomis žiniomis konkrečioje srityje, problemos sprendimas nėra lengvai matomas.

Šis MTEP kriterijus turi būti atskleistas MTEP projekto verslo plano 4.3 skyriuje (remiantis Verslo plano finansavimui gauti pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamas priemones turinio reikalavimų aprašu), kuriame pagrindžiama, kad naujam produktui sukurti trūksta tam tikrų žinių, ir nurodoma, kokie konkretūs moksliniai ir (arba) technologiniai neapibrėžtumai/problemos egzistuoja, kuriuos reikia išspręsti, norint sukurti (patobulinti) planuojamą produktą. Taip pat atskirai MTEP verslo plano 4.4 skyriuje turi būti pateikta nagrinėjamoje srityje atliktų mokslinių tyrimų ir publikacijų apžvalga, kuri turi pagrįsti mokslinių/technologinių problemų egzistavimą.

KŪRYBIŠKUMAS

MTEP projekto tikslas turi būti naujos koncepcijos ar idėjos, tobulinančios esamas žinias. Kūrybiškumas reiškia, kad turi būti iškelta originali, neakivaizdi hipotezė mokslinei problemai spręsti, paremta konkrečiai tyrimų sričiai būdingais moksliniais metodais. Taip pat svarbi dedamoji yra tyrėjų kompetencija, t. y. suburta tyrėjų komanda turi būti pajėgi išspręsti identifikuotas mokslines problemas.

Šis MTEP kriterijus taip pat turi būti atskleistas MTEP projekto verslo plano 4.3 skyriuje, kuriame nurodomos projekto metus sprendžiamos mokslinės/technologinės problemos, o kartu turi būti įvardijamos ir hipotezės problemoms spręsti. Tyrimų metodologiją turi atskleisti MTEP veiklų aprašymas, pateikiamas verslo plano 4.5 skyriuje. Tyrėjų komanda (pozicijos, atsakomybės ir keliami kvalifikacijos reikalavimai) aprašoma verslo plano 4.2 skyriuje.

NEAPIBRĖŽTUMAS

MTEP būdingas neapibrėžtumas, turintis daug aspektų. Pradėjus įgyvendinti MTEP projektą, sunku tiksliai apibrėžti rezultatus ir kaštus (įskaitant veiklai skirtą laiką), reikalingus siekiant nustatytų tikslų. Dažnai nėra aišku, kiek tiksliai lėšų ar laiko prireiks norimiems rezultatams pasiekti ir ar iš viso yra įmanoma pasiekti išsikeltus tikslus. Taigi, neapibrėžtumas pasireiškia tuo, kad egzistuoja rizika dėl veiklų rezultatų kokybės, veikloms reikalingų sąnaudų ir/ar veiklų įgyvendinimo trukmės. Su projekto įgyvendinimu susijusios mokslinės/technologinės rizikos ir jų mažinimo priemonės aprašomos MTEP verslo plano 4.6 skyriuje.

SISTEMIŠKUMAS

MTEP yra formali, sistemingai vykdoma veikla. Sistemiškumas reiškia, kad projekto veiklos yra nuoseklios ir grįstos logine struktūra. Jos turi atitikti MTEP etapų klasifikaciją (technologinės parengties lygius). Technologinės parengties lygiai (TPL) apibrėžia technologijos brandumą arba naujo produkto parengties rinkai lygį. TPL sistema padeda aiškiai suvokti atskirus etapus inovacijų cikle ir detaliai apibrėžti skirtingus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų veiklos žingsnius, užtikrinančius inovacijų ciklo technologinius procesus, naujas idėjas verčiant į rinkai pritaikytus produktus. Aiškus, nuoseklus ir logiškas MTEP veiklų planas pateikiamas verslo plano 4.5 skyriuje, kur nurodomos projekto veiklos, jų tikslai, detalizuojamos veiklos užduotys ir jų įgyvendinimo trukmė, aprašomi reikalingi ištekliai ir siekiami rezultatai.

ATKARTOJAMUMAS (PERDUODAMUMAS)

MTEP projektas turi sudaryti galimybes perduoti naujas žinias, užtikrinant jų panaudojimą ir galimybę kitiems tyrėjams atkartoti rezultatus savo MTEP veikloje. Atsižvelgiant į tai, kad MTEP tikslas yra plėsti turimas žinias, rezultatai negali likti neišreikšti (pvz., likti tik tyrėjų mintyse), nes šie rezultatai ir su jais susijusios žinios gali būti prarasti. Todėl MTEP veiklos turi būti dokumentuojamos ir fiksuojamos mokslinių tyrimų ataskaitose, bandymų protokoluose ir kituose dokumentuose. MTEP verslo plano 4.5 skyriuje aprašant atskiras projekto veiklas ir užduotis, kaip jų įgyvendinimo rezultatus reikia įvardinti tokių dokumentų parengimą.

Pabaigai norime pažymėti, kad projekto veiklų atitikimo MTEP veiklų kriterijams pagrindimas yra viena pagrindinių ir sudėtingiausių užduočių rengiant MTEP verslo planą. Pagrindimo informacija verslo plane turi būti pateikta nuosekliai, susiejant atskiras verslo plano dalis ir išlaikant šiame komentare aprašytą loginę struktūrą.

Su šia tema susiję kiti mūsų parengti ekspertiniai komentarai:

 

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: