Pradžia
en

Kaip žinoti, kokią dalį išmokėtos grąžinamosios subsidijos teks grąžinti po projekto įgyvendinimo pabaigos?

Sritis (rubrika): Projekto įgyvendinimo aktualijos

Tema: Kaip žinoti, kokią dalį išmokėtos grąžinamosios subsidijos teks grąžinti po projekto įgyvendinimo pabaigos?

Parengė: projektų administravimo ekspertė Dovilė Kontutytė

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamų projektų finansavimas gali būti skiriamas projekto vykdytojui kaip negrąžinamoji subsidija ar grąžinamoji subsidija. Subsidijos tipas nurodomas pasirašant projekto finansavimo ir administravimo sutartį. Toliau supažindinsime su grąžinamosios subsidijos esme, grąžinamosios subsidijos grafiku ir grąžinamų išmokėtų lėšų intensyvumo nustatymu.

GRĄŽINAMOJI SUBSIDIJA – KAS TAI?

Tai projekto finansavimo forma, kai projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis projekto vykdytojas privalo grąžinti.

KAS JĄ REGLAMENTUOJA?

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau - PAFT) 6.7, 381-391 punktai ir projekto priemonės (pvz., Regio potencialo) finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas).

KOKIA JOS ESMĖ?

Sugrąžintos grąžinamųjų subsidijų lėšos pakartotinai panaudojamos tam pačiam tikslui, t. y. tos pačios priemonės kitiems projektams finansuoti vadovaujantis Aprašu, arba kitoms atitinkamos ministerijos (pvz., Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ar Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos) (toliau – Ministerijos) administruojamoms veiksmų programos priemonėms finansuoti, kaip nustatyta Ministerijos priemonių įgyvendinimo plane.

GRĄŽINAMOSIOS SUBSIDIJOS GRĄŽINIMO GRAFIKAS

Projekto vykdytojui pateikus galutinį mokėjimo prašymą, atsižvelgiant į projekto sutarties nuostatas ir projekto vykdytojo pasiektus rezultatus, patvirtinamas projekto sutarties priedas – grąžinamų projekto finansavimo lėšų grafikas (toliau – Grąžinamų lėšų grafikas). Grąžinamų lėšų grafikas gali būti tikslinamas keičiant projekto sutartį po projekto finansavimo pabaigos, jei tai neprieštarauja Aprašui ir PAFT.

GRĄŽINAMOSIOS SUBSIDIJOS DYDŽIAI

Grąžintina grąžinamosios subsidijos dalis yra 5 – 10 % projekto įgyvendinimo metu pripažintų tinkamų finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 % nuo projektui skirtos finansavimo sumos, kuri nustatoma kiekvienam projektui individualiai, atsižvelgiant į projekto vykdytojo pasiektą darbo našumo augimą. Kai faktinis darbo našumo pokytis (apskaičiuojamas kaupiamuoju būdu (akumuliuotai) vertinat jį laikotarpiu nuo paraiškos pateikimo iki 3 metų po projekto įgyvendinimo pabaigos) sudaro:

  • 100–80 % planuoto, tai grąžinama 5 % projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 % nuo projektui skirtos finansavimo sumos;
  • 79–50 % planuoto, tai grąžinama 7 % projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 % nuo projektui skirtos finansavimo sumos;
  • 49–30 % planuoto, tai grąžinama 9 % projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 % nuo projektui skirtos finansavimo sumos;
  • 29–0 % planuoto, tai grąžinama 10 % projekto įgyvenimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 % nuo projektui skirtos finansavimo sumos.

Jei projekto vykdytojas įgyvendino projekto veiklas projekto sutartyje numatyta apimtimi, o projekto sutartyje nustatytų rezultatų nepasiekė dėl veiksnių, kurių įtakos jų nepasiekimui jis negalėjo sumažinti, ir kartu su ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikė pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė rezultato reikšmės, grąžinama 5 % projekto įgyvendinimui pripažintų tinkamomis finansuoti išlaidų sumos, bet ne daugiau kaip 20 % nuo projektui skirtos finansavimo sumos.

Vertėtų paminėti, kad kai kuriais atvejais gali tekti grąžinti visą projektui skirtą ir išmokėtą subsidiją, kai:

  1. Nustatoma, kad projekto įgyvendinimo metu buvo padaryta pažeidimų;
  2. Perkeliama projekto vykdytojo veikla ir projekto rezultatai atitenka ne Lietuvos Respublikai;
  3. Projekto metu įsigytas turtas tampa nebe projekto vykdytojo nuosavybe.

Su šia tema susiję kiti mūsų parengti ekspertiniai komentarai:

 

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: