Pradžia
en

Kada projekto finansavimas mažinamas nepasiekus stebėsenos rodiklių, o kada sankcijų gali būti išvengta?

Sritis (rubrika): Projekto įgyvendinimo aktualijos

Tema: Kada ES struktūrinių fondų dalinai finansuojamo projekto finansavimas mažinamas nepasiekus stebėsenos rodiklių, o kada sankcijų gali būti išvengta?

Parengė: projektų administravimo ekspertė Dovilė Kontutytė

Projekto vykdytojai, gavę pritarimą daliniam Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų projekto finansavimui, pasirašo projekto finansavimo ir administravimo sutartį (toliau – Projekto sutartis), kuria įsipareigoja pasiekti dar paraiškoje suplanuotus stebėsenos rodiklius (stebėsenos rodiklius reglamentuoja 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, projektų administravimo ir finansavimo taisyklės ir atitinkamos priemonės, pagal kurią vykdomas projektas, aprašas).

Už Projekto sutartyje numatytus stebėsenos rodiklius Projekto vykdytojas atsiskaito Įgyvendinančiąjai institucijai (LVPA, ESFA, CPVA ar kitai projekto priežiūrą atliekančiai institucijai) teikdamas mokėjimo prašymus, tačiau galutinis jų pasiekimas skaičiuojamas projekto įgyvendinimo pabaigoje ir / ar per nustatytą laikotarpį po projekto pabaigos (kai kuriems projektams taikomas 3 metų poprojektinis laikotarpis, kitiems – 5 metų (norint sužinoti, koks laikotarpis taikomas jūsų projektui, reikėtų žiūrėti jūsų Projekto sutartyje numatytus reikalavimus).

Nors Projekto vykdytojai per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį maksimaliai siekia numatytų rodiklių, pasitelkiant planavimą, rizikų valdymą ir kitus metodus, neretai pasitaiko atvejų, kada Projekto vykdytojai nepajėgia suvaldyti nenugalimų jėgų (force majure) ir pasiekia ne visus stebėsenos rodiklius arba nepilnai pasiekia kažkurį vieną iš stebėsenos rodiklių. Dažnu atveju tai gąsdina Projekto vykdytoją, tačiau nepasiekti rodikliai nebūtinai reiškia, kad bus taikomos sankcijos ir mažinamas finansavimas.

KADA SKIRTAS FINANSAVIMAS YRA MAŽINAMAS DĖL NEPASIEKTŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ?

1. Mažinama projektui skirto finansavimo dalis, jeigu stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimas yra susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu IR Projekto vykdytojas nepagrindžia patirtų projekto išlaidų atsižvelgdamas į nepasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę.

2. Jeigu stebėsenos rodiklio reikšmės nepasiekimas NĖRA susijęs su konkrečios projekto veiklos vykdymo apimties sumažėjimu, bet yra sąlygotas veiksnių, kurių įtaką stebėsenos rodiklio nepasiekimui Projekto vykdytojas galėjo sumažinti, mažinama projektui skirto finansavimo dalis apskaičiuojama priklausomai nuo rodiklių nepasiekimo intensyvumo:

  • 10 - 25 proc. (įskaitytinai) - finansavimas mažinamas 5 proc.;
  • 25 - 40 proc. (įskaitytinai) - finansavimas mažinamas 10 proc.;
  • 40 - 50 proc. (įskaitytinai) - finansavimas mažinamas 15 proc.;
  • Daugiau kaip 50 proc. - finansavimas mažinamas 20 proc.
  • Jei daugiau nei vienas stebėsenos rodiklis yra nepasiektas daugiau kaip 10 proc., projektui skirtas finansavimas mažinamas tik viena (didžiausia) apskaičiuota suma.

Komentaras: toleruotina bendra projekto stebėsenos rodiklių nepasiekimo riba yra 9 %. Pavyzdžiui, jeigu jūsų stebėsenos rodiklis yra tik vienas – 300 apmokytų unikalių dalyvių, tai apmokius 273 darbuotojus į sankcijas nepretenduotumėte. Tačiau apmokius 272 darbuotojus, patektumėte į pirmąjį rodiklių nepasiekimo bloką (10 - 25%) ir neturėdami svarių argumentų dėl nepasiektų rodiklių, Įgyvendinančioji institucija jūsų paprašytų atitinkamą dalį subsidijos sugrąžinti (sumažinamas projekto sutartyje nustatytas projektui skirtas finansavimas (nekeičiamas projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis, t. y. atitinkama suma didinama Projekto vykdytojo nuosavo įnašo dalis).

Vertėtų paminėti, kad už stebėsenos rodiklių nepasiekimą vieną kartą sumažinus projektui skirtą finansavimą 20 proc., vėliau nebegali būti papildomai mažinamas projektui skirtas finansavimas. Tačiau, jei už stebėsenos rodiklių nepasiekimą buvo sumažintas projektui skirtas finansavimas mažiau nei 20 proc., tai vėliau projektui skirtas finansavimas gali būti papildomai sumažintas, bet kartu ne daugiau kaip 20 proc.

Komentaras: jeigu projekto įgyvendinimo metu matote didelę riziką nepasiekti vieno ar kelių rodiklių didesne nei 10% apimtimi – būtinai apie tai informuokite Įgyvendinančiąją instituciją.

KADA NĖRA MAŽINAMAS FINANSAVIMAS UŽ STEBĖSENOS RODIKLIŲ NEPASIEKIMĄ?

Projektui skirtas finansavimas negali būti mažinamas, jei yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

  • Stebėsenos rodiklis nepasiektas dėl konkrečios projekto veiklos įgyvendinimo mažesne apimtimi, tačiau Projekto vykdytojas pagrindžia visas, siekiant šio rodiklio, patirtas projekto išlaidas;
  • Projekto veiklos įgyvendintos projekto sutartyje numatyta apimtimi, o stebėsenos rodiklis nepasiektas dėl veiksnių, kurių įtakos stebėsenos rodiklio nepasiekimui Projekto vykdytojas negalėjo sumažinti ir Projekto vykdytojas kartu su galutiniu mokėjimo prašymu arba ataskaita po projekto finansavimo pabaigos pateikia pagrįstus paaiškinimus, kodėl nepasiekė stebėsenos rodiklio reikšmės.

Taigi, jeigu Projekto vykdytojas viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu aktyviai siekia įvykdyti visus Projekto sutartyje numatytus įsipareigojimus, tuo tarpu, ir stebėsenos rodiklius, laiku informuoja Įgyvendinančiąją instituciją apie galimus ar jau vykstančius Projekto įgyvendinimo nukrypimus, aktyviai siekia pašalinti bet kokius trukdžius, galinčius paveikti stebėsenos rodiklių pasiekimą, o nepasiekus numatytų rodiklių argumentuotai paaiškina aplinkybes, dėl kurių rodikliai nebuvo pasiekti, šių veiksmų visuma padidina tikimybę išvengti pasekmių dėl nepasiektų stebėsenos rodiklių.

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: