Pradžia
en

Analizė: „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+"

Sritis (rubrika): Projektų finansavimo sąlygų aprašo analizė

Tema: Priemonė „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+"

Parengė: projektų rengimo ekspertė Simona Astrauskaitė

Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriant ekologijai ir akcentuojant įmonių socialinę atsakomybę, gamtai draugiškų sprendimų diegimas gamybos procesuose įgauna pagreitį ir tarp mūsų šalies pramonės įmonių. Per praėjusius tris priemonės „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ (AEI pramonei) kvietimus 96 pramonės įmonės gavo subsidiją atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių energijos gamybos pajėgumų diegimui arba jau esamų pajėgumų didinimui. Projektų įgyvendinimui iš viso skirta 21,8 mln. Eur. Į finansavimo traukinį pramonės įmonės dar galės suspėti šiais metais – IV ketvirtį Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) planuoja paskelbti dar vieną kvietimą teikti paraiškas finansavimui pagal šią priemonę gauti.

Iš tiesų su nekantrumu laukiame pasirodant „AEI pramonei“ projektų finansavimo sąlygų aprašo projekto, kuriame būtų apibrėžti tinkami pareiškėjai, kadangi paskutinių šios priemonės kvietimų (Nr. 2 ir Nr. 3) metu pareiškėjų tikslinė grupė buvo stipriai apribota, lyginant su pirmuoju kvietimu, nustatant tokį pramonės įmonės apibrėžimą: „Pramonės įmonė – įmonė, vykdanti pramonės ekonominę veiklą, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) priskirtiną B sekcijai „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“ ir C sekcijos „Apdirbamoji gamyba“ ir kurios pajamos iš šios veiklos sudaro ne mažiau kaip 80 procentų visų įmonės pajamų”.

Manome, kad tokiu reglamentavimu buvo nesilaikoma 3 esminių Europos sąjungos struktūrinių fondų finansavimo ir bendrųjų teisinių principų: proporcingumo, nediskriminavimo ir teisėtų lūkesčių. Toliau pateikiame savo poziciją ir argumentaciją šiuo klausimu.

PROPORCINGUMO PRINCIPO PAŽEIDIMAS

80 procentų apyvartos reikalavimo nustatymas pramonės įmonėms nėra pagrįstas. Siekiant apibrėžti įmonės vykdomą (pagrindinę) veiklą, paprastai yra atsižvelgiama į tai, kuri įmonės vykdoma veiklos rūšis generuoja daugiau nei 50 procentų įmonės pridėtinės vertės (remiantis EVRK 2 red. klasifikatoriumi). Pažymėtina, kad kituose Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų priemonių, kurioms buvo taikomi reikalavimai, susiję su apyvartos iš konkrečios veiklos dydžiu (išraiška procentais), tinkamumo reikalavimuose buvo laikomasi aukščiau paminėto 50+1 procentų principo (pvz., „Pramonės skaitmeninimas LT“, „Naujos galimybės“, „E-verslas LT“, „Procesas LT“). Be to, 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu buvo skelbiami kvietimai priemonių, kurių galimi pareiškėjai yra tik pramonės įmonės (pvz. „Pramonės skaitmeninimas LT“, „DPT pramonei LT+“, „Auditas pramonei LT“), tačiau reikalavimai dėl įmonės pajamų iš pramonės veiklos procentine išraiška nebuvo taikomi.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, manome, kad paskutiniame priemonės „AIE pramonei“ kvietime taikytas pramonės įmonės apibrėžimas pažeidė proporcingumo principą, kadangi:

  • Pramonės įmonės identifikavimui buvo taikomas skirtingas apibrėžimas, lyginant su kitose pramonės įmonėms skirtose priemonėse naudojamu apibrėžimu.
  • Taikomas reikalavimas pramonės įmonėms iš pramonės veiklos generuoti ne mažiau nei 80 proc. visos įmonės apyvartos buvo nepagrįstai didelis, lyginant su kitomis priemonėmis, kuriose buvo taikomi reikalavimai, susiję su apyvartos iš konkrečios veiklos dydžiu (išraiška procentais).
  • Taikomas reikalavimas pramonės įmonėms iš pramonės veiklos generuoti ne mažiau nei 80 proc. visos įmonės apyvartos tiesiogiai prieštaravo EVRK 2 red. taikomai pagrindinės įmonės veiklos nustatymo metodikai (50 + 1 procentų).

NEDISKRIMINAVIMO PRINCIPO PAŽEIDIMAS

EVRK 2 red. 68 punktu pabrėžiama, jog „Veikla, sukurianti daugiau nei 50 proc. pridėtinės vertės, yra pagrindinė veikla ir lemia gamybos vieneto klasifikavimą pagal NACE 2 red.”. Tai reiškia, jog  pastarojo „AEI pramonei“ kvietimo metu taikytas 80 procentų apyvartos iš savo pagamintos produkcijos reikalavimas pramonės įmonėms dirbtinai apribojo potencialių pareiškėjų, siekiančių gauti finansavimą pagal šią priemonę, ratą. Remiantis EVRK 2 red., tiek įmonė, kuri iš savo pagamintos produkcijos gauna 51 proc., tiek ir įmonė, kuri iš savo pagamintos produkcijos gauna 81 proc., yra laikoma pramonės įmone.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją, manome, jog minėtas pramonės įmonės traktavimas sudarė diskriminuojančias aplinkybes ir užkirto kelią teikti paraišką įmonėms, pagal EVRK 2 red. atitinkančioms pramonės įmonės apibrėžimą, tačiau vykdančioms ir kitas veiklas (prekyba, paslaugos, statyba ir pan.), kurios sudaro mažiau nei 50 proc. visų įmonės veiklų. Be to, šiuo atveju buvo palengvintos sąlygos kitiems potencialiems pareiškėjams gauti finansavimą pagal šią priemonę. Taigi, buvo pažeistas nediskriminavimo principas.

TEISĖTŲ LŪKESČIŲ PRINCIPO PAŽEIDIMAS

Priemonės „AEI pramonei“ aprašo projektas viešam aptarimui buvo paskelbtas laikotarpiu, kai galiojo priemonės „Auditas pramonei LT“ kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti. Aprašo projekto 27.2 punkte buvo nurodytas toks projekto parengtumo reikalavimas: „jei pareiškėjas yra labai maža, maža ir vidutinė pramonės įmonė, jis, vadovaujantis Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodika, turi būti atlikęs energijos vartojimo auditą“. Tokio audito atlikimo išlaidas kaip tik ir finansuoja priemonė „Auditas pramonei LT“. Pramonės įmonės, įsivertinusios savo atitikimą priemonės „AEI pramonei“ aprašo projekte nustatytiems reikalavimams, teikė paraiškas gauti finansavimą pagal priemonę „Auditas pramonei LT“, kad vėliau galėtų teikti paraiškas pagal priemonę „AEI pramonei.

Atkreipiame dėmesį, jog 12 iš 20 įmonių (60 proc.), kurios gavo finansavimą ir įgyvendino projektus pagal 2015 m. priemonės „Auditas pramonei LT“ kvietimą, taip pat dalyvavo ir priemonės „AEI pramonei“ 2016 m. kvietime. Ši statistika parodo, jog pramonės įmonės (potencialūs pareiškėjai) šias dvi priemones traktavo kaip glaudžiai tarpusavyje susijusias ir papildančias viena kitą.

Remiantis 2017 m. balandžio mėn. paskelbtu Socialinių ir ekonominių partnerių pateiktų pastabų ir pasiūlymų vertinimu ir jame pateiktais LR Ūkio ministerijos komentarais, potencialiems pareiškėjams buvo sudaryti lūkesčiai, jog galutinėje priemonės „AEI pramonei“ aprašo redakcijoje nustatyti pareiškėjų ir projektų tinkamumo reikalavimai nebesikeis. Potencialių pareiškėjų lūkesčius sustiprino ir tai, kad pirmame (2016 m.) priemonės „AEI pramonei“ kvietime reikalavimo, kuriuo nustatoma, jog pajamos iš pramonės veiklos sudarytų ne mažiau kaip 80 procentų visų įmonės pajamų, nebuvo.

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją manome, jog galutinėje aprašo redakcijoje įtraukiant papildomą pramonės įmonės atitikimo reikalavimą buvo pažeisti teisėti įmonių lūkesčiai pretenduoti į finansavimą pagal priemonę „AEI pramonei“.

Pabaigiant, norime pažymėti, kad potencialūs pareiškėjai ir kitos suinteresuotosios šalys turi būti budrūs, artėjant priemonės „AEI pramonei“ kvietimo pradžiai. Primename, kad būsimo priemonės „AEI pramonei“ kvietimo aprašo projektas turės būti paskelbtas viešam aptarimui ir derinimui internetiniuose portaluose http://esinvesticijos.lt/, http://eimin.lrv.lt/ bei http://lvpa.lt/.

KAIP PASINAUDOTI MŪSŲ EKSPERTINE PATIRTIMI

Jei turite daugiau klausimų dėl ES investicijų įdarbinimo ir norite gauti nemokamą konsultaciją, susisiekite su mumis: